Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Khalys Hair geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, en gaan zorgvuldig om met alle informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Khalys Hair. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/11/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking

Hieronder leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webshopsoftware

Shopify

Onze webshop is ontwikkeld met behulp van Shopify software. Persoonsgegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met Shopify. Shopify heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. My Shopify is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, verplicht om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om uw persoonsgegevens. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over het gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens intern te delen om de eigen dienstverlening te verbeteren. Shopify bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, het kan zijn dat uw gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt.

Web hosting

MijnDomein

Wij maken gebruik van de webhosting- en e-maildiensten van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en zal deze niet voor eigen doeleinden gebruiken. Deze partij kan wel metadata verzamelen over het gebruik van hun diensten. Dit zijn echter geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen getroffen, zowel technisch als organisatorisch, om verlies, misbruik en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst die wij hebben tot geheimhouding verplicht

E-mail en mailinglijsten

mailchimp

Wij maken gebruik van de e-maildiensten van mailchimp, een derde partij die het e-mailverkeer en eventuele nieuwsbrieven van onze websites faciliteert. Elke bevestigingsmail die u van onze website en webformulieren ontvangt, wordt naar u verzonden vanaf de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres niet voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail die vanaf onze website is verzonden, vindt u een 'unsubscribe'-link. Wanneer u op deze link klikt, ontvangt u geen geautomatiseerde e-mails meer van onze website, houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website sterk kan beïnvloeden. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp veilig opgeslagen, verzonden en vergrendeld. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die bijhouden of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verzamelt MailChimp informatie over jou als ontvanger en de onderwerpen van deze e-mails met als doel de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. MailChimp behoudt zich het recht voor uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan deze met derden te delen.
Gmail


Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Recensies

WebwinkelKeur

Wij gebruiken WebwinkelKeur om reviews te verzamelen. Om een ​​review achter te laten moet je je e-mailadres, naam en woonplaats invullen. WebwinkelKeur deelt bepaalde gegevens met ons die wij nodig hebben om uw review aan uw bestelling te koppelen. Verder publiceert WebwinkelKeur uw naam en woonplaats op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om u te vragen uw review toe te lichten, uit te werken of te becommentariëren. In het geval dat wij bij een van onze reviewverzoeken uw naam en e-mailadres delen met WebwinkelKeur, gebruiken zij deze gegevens met als enige doel u uit te nodigen een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om hun diensten aan te bieden en deze te delen met derden, wij hebben hiervoor toestemming gegeven aan WebwinkelKeur. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de dienstverlening van WebwinkelKeur die gebruik maakt van derden.

Transport & Logistiek

Post NL

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle bezorging is het van belang dat wij uw naam, adres en woongegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend om de leveringsovereenkomst uit te voeren. In het geval dat PostNL onderaannemers inhuurt, zullen zij deze informatie met deze partijen delen.

Boekhouding & Boekhouding

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze diensten te kunnen leveren. Dit betekent dat het doel van het verwerken van deze gegevens direct verband houdt met de opdracht of taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - niet op basis van een verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, dan vragen we eerst om expliciete toestemming. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met een ander doel dan het vervullen van boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal gehouden tot geheimhouding op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt om u onze diensten te kunnen leveren en/of om deze verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen wij door de overheid worden verplicht tot het delen van uw gegevens met als doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij gedwongen hieraan te voldoen en medewerking te verlenen, maar zullen wij, op basis van de wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel onderhouden en bewaren totdat u bij ons aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Zo'n bericht functioneert ook als een verzoek om vergeten te worden. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar na uw laatste contact of transactie bewaren, tenzij daar een wettelijke reden voor is. Op grond van relevante administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de betreffende termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel en eventuele documenten die zijn gemaakt vanwege uw opdracht of taak.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u als betrokkene een beroep kunt doen op deze rechten. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen facturen en kopieën van uw gegevens alleen naar e-mailadressen die u bij ons bekend heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machineleesbaar formaat Op basis van gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem hanteren. U behoudt te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen of misbruiken.

Recht op inzage

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon, in te zien. U kunt een dergelijke bezichtiging aanvragen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren en onder vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die in relatie staan ​​tot of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon, te laten aanpassen. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt een dergelijke beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest deze beperking op te heffen.

Recht van overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om te verzoeken om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben met of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon, door een derde naar keuze te laten verwerken. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon

privacy is belangrijk. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij of derden in opdracht van ons hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat we in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden omdat we de eerdere gegevensbeveiliging niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons, of in opdracht van ons door derden, van uw persoonsgegevens. In het geval van een dergelijk bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en afgehandeld. Bij een terecht bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot op dat moment hebben verwerkt, retourneren en de verwerking daarna staken. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens op zodanige wijze dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht van toepassing is, dan vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina wordt echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid weergegeven. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens over uw persoon verwerken, dan zullen wij u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

Bedrijfsgegevens

Khaly's haar