Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

1.1. Gebruiker: Khalys hair en haar rechtsopvolgers.

1.2. Klant: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met Khalys hair.

Artikel 1b: Identiteit

Khaly's haar

Kalfjeslaan 68 2623AJ Delft Nederland

Info@khalyshair.com

KVK 83698744

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen gebruiker en klant, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

2.2. Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig wordt, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht. De gebruiker zal dan in overleg met de klant de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.

2.3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij gebruiker voor de uitvoering gebruik maakt van derden.

2.4. In geval van onduidelijkheid over een voorwaarde, dient deze te worden geïnterpreteerd naar de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt ook gebruikt als zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is.

2.5. De gebruiker kan ten voordele van de klant afwijken van deze voorwaarden of deze op andere wijze implementeren. Dit betekent echter niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. De gebruiker behoudt zich het recht voor om naleving van deze voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Overeenkomst en aanbiedingen

3.1. De overeenkomst komt digitaal of schriftelijk tot stand.

3.2. In de webshop staan ​​de te leveren producten en de afgesproken prijs vermeld.

3.3. Naar keuze van gebruiker kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door een derde.

3.4. De gebruiker heeft het recht de overeenkomst te wijzigen of te herroepen wanneer de overeenkomst is gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer de klant de gewenste informatie niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekt.

3.5. Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet tijdig nakomt of de gebruiker gegronde vrees heeft dat dit zal gebeuren en deze wanprestatie rechtvaardigt schorsing of beëindiging. Gebruiker is in dat geval niet gehouden tot het betalen van schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de klant hiertoe wel verplicht is wegens wanprestatie.

3.6. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig zoals online aangegeven. De gebruiker heeft het recht een aanbieding te wijzigen of in te trekken wanneer deze gebaseerd is op door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Artikel 4: Geen herroepingsrecht bij aankopen van klanten

4.1. De klant heeft geen herroepingsrecht omdat producten die aan de klant zijn geleverd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling door de klant is verbroken.

Artikel 5: Voorwaarden

5.1. Een overeengekomen termijn gaat pas in nadat eventuele materialen en informatie door de klant zijn aangeleverd.

5.2. De gebruiker doet zijn uiterste best om de overeengekomen termijnen, die in de overeenkomst zijn opgenomen, na te komen. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen is gebruiker niet in verzuim.

Artikel 6: Prijzen en betaling

6.1. De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

6.2. De klant betaalt online.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot directe schade. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Gebruiker is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ​​doordat gebruiker is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

7.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de redelijke kosten gemaakt om alsnog de overeenkomst correct uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade als blijkt dat de schade toerekenbaar is aan de gebruiker.

7.4. De beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker geldt slechts indien er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van gebruiker, één van zijn ondergeschikten of derden.

7.5. Indien gebruiker de overeenkomst door toedoen van de klant niet of niet behoorlijk kan nakomen, is de klant aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van gebruiker.

7.6. De klant vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker om die reden door derden wordt aangesproken, is de klant verplicht gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan ​​en onverwijld voor hem te doen wat in dat geval van hem verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is gebruiker zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf zelf maatregelen te nemen. Alle kosten en schade aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de klant.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1. Gebruiker behoudt alle intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 9: Overmacht

9.1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker uit de met de klant gesloten overeenkomst opgeschort. De gebruiker stelt de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan ​​naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan: stakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen etc..

9.3. Tijdens overmacht heeft de gebruiker het recht zijn verplichtingen op te schorten. De gebruiker is als gevolg van de overmacht niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.

9.4. Partijen hebben het recht de overeenkomst te ontbinden indien de overmacht langer dan 60 dagen duurt. Partijen zijn als gevolg van de beëindiging niet tot enige schadevergoeding gehouden.

9.5. Indien gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk heeft nagekomen of nog kan nakomen en het gedeelte zelfstandige waarde heeft, is gebruiker gerechtigd deze afzonderlijk te factureren. Er komt een aparte overeenkomst; de klant is dus verplicht deze factuur te betalen.

Artikel 10: Klachten, toepasselijk recht en geschillen

10.1. Indien de klant een klacht heeft, kan hij deze voorleggen aan de gebruiker. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan de klant de klacht registreren via het ODR-platform van de Europese Commissie.

10.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

10.3. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft. Niettemin heeft de gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10.4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.